Kollegieemblemer i disputatsskrifter fra Borchs Kollegium.

Henvisninger.

Illustrationerne repræsenterer 75 disputatsskrifter mellem 1695 og 1781, angivet i listen nedenfor. Skrifterne er billige tryk i lille kvart, typisk på en snes sider, uindbundne og ikke særlig velbevarede. Titelbladene angiver, at disputatserne er foregået "in auditorio Collegii Medicei", d.v.s. i Borchs Kollegiums auditorium. Heraf er ordene "in auditorio" trykt, mens "Collegii Medicei" normalt leveres af kollegiets emblem, se f. eks. illustrationerne til nr. 1a, 6a og 6c. Titelbladene fra denne periode plejer at have emblem; kun i 3 tidlige og 1 sent eksemplar er emblemet udeladt og ordene "Collegii Medicei" bragt som almindelig sats. Et halvt hundrede disputatsskrifter, som er senere (fra 1790erne og fra 1820erne og 1830erne), er også undersøgt, men viser ikke emblemer og er her ladt ude af betragtning. De fleste af disputatserne har sikkert været afholdt for at opnå stipendium til en kollegieplads eller for at få det forlænget; dette fremgår dog kun udtrykkeligt af de sene disputatsskrifter.

Der er fundet 5 hovedtyper af emblemer, som angivet på siden med illustrationer. For hver af disse hovedtyper har jeg forsøgt at gengive alle de enkelte stokke eller klicheer, jeg har kunnet skelne i materialet. Da dette er ganske ufuldstændigt, duer gengivelserne selvsagt kun som arbejdseksemplarer til sammenligning med mere materiale.

De fem hovedtyper er repręsenteret som vignetter i Vilhelm Maar, Mindeskrift for Oluf Borch, København 1926. Maars materiale har været et andet end her. Hans oplysninger om de eksemplarer, han har brugt (Maar s.9), er gengivet nederst på denne side. Datoerne for Maars eksemplarer af nr. 02 og 05 passer godt med nærværende materiale, mens hans eksemplar af 04 er fra 1691, meget ældre end her. Indtil videre må det altså stå hen, om 01a eller 04 er ældst.

I listen angives: dato (år-måned-dag); trykkerens navn i forkortelse; type af stok eller kliché, jvf. illustrationerne; præses' nummer i alumnefortegnelsen;[0] præses' navn (se ndf.); og skriftets titel i forkortelse (se ndf.).

I datoerne er der taget hensyn til evt. håndskrevne rettelser og udfyldninger i det benyttede eksemplar. "()" betyder, at datoen er in blanco og ikke er fyldt ud.

På titelbladene står to navne, nemlig præses og respondenten / defendenten. I denne fortegnelse angives kun præses' navn, da han normalt er forfatteren. I et par tilfælde, hvor det udtrykkelig siges at defendenten er forfatteren, angives dette i [noter].

I navnene er kasusendelser normalt forkortet væk. Værktitler er kun angivet for at sikre identifikationen af skrifterne; de er forkortet efter skøn, og det angives normalt ikke, hvor noget er udeladt.


Dato    Trykker    Klic Nr Præses : Forkortet titel

1696-07-23 Bockenhoffer - 024 Bullich., Dith.: De Romanorum auguriis [a] 1696-07-30 Neuhof. - 027 Dalhus., Enev.: Pentas dubiorum...Pythagoricæ...[b] 1698-01-19 viduæ Bockenh. - 034 Winther, Sev.: De oculo bovis

1695-09-18 Bornheinrich. 01a 017 Lowson., Jac.: De anthropothysia gentilium 1696-09-() Bockenhoffer 01a 029 Aspach, Sixtus: De Pauli ad Senecam ... epistolis [c] 1696-11-18 Hög (Univ.) 01a 033 Vith, Foch.: De idololatria antediluviana 1696-12-09 Bornheinrich. 01a 019 Fog, David: De loqvela brutorum 1697-12-04 Bornheinrich. 01a 040 Kragelund, Petr. Fr.: De scytala 1698-11-02 Bornheinrich. 01a 033 Vith, Foch.: De formulis jurandi 1699-03-31 Laurent. 01a 045 Hierild, Henr.: Roma dea 1699-05-15 Bornheinrich. 01a 033 Vith, Foch.: De formulis jurandi (II) 1699-10-31 Schmetgen 01a 046 Jessen., Clem.: De damnatione ad metalla 1699-12-18 Bornheinrich. 01a 032 Willich, Chr.: De ultimo seculi anno 1700-06-14 Bornheinrich. 01a 039 Möinichen, Eric. a: Jani f.: De febre ... petechiali

1702-06-07 (Reg & Univ) 01b 051 Jessenius "Jessen", Hannib.f.: De nubibus... 1703-12-12 (Reg & Univ) 01b 066 Fris., Martin.: De erroribus pictorum (I) 1704-11-26 (Reg & Univ) 01b 066 Fris., Martin.: De erroribus pictorum (II) 1704-12-03 Jersin (Univ) 01b 071 Sechmann, Diet.: Miles gloriosus (I) 1705-06-10 Jersin (Univ) 01b 071 Sekman, Diet.: Miles gloriosus (II) 1705-10-14 (Reg & Univ) 01b 066 Fris., Martin.: De erroribus pictorum (III) 1707-11-25 (Reg & Univ) 01b 081 Haven, Chr. Fr. von: Theatrum pyrrichæ veterum

1703-06-13 Jersin (Univ) 02 049 Wellejus, Greg.: De ordalio 1703-11-23 (Reg & Univ) 02 052 Hammerich, Joh. M.: De causis mysteriokrypseos 1705-04-03 (Reg & Univ) 02 059 Jacobæus, Jac.: De veterum grammaticorum censura 1705-12-02 Jersin (Univ) 02 062 Bornemann, Olaus: De venditione servorum apud Romanos (I)

1706-06-14 viduæ Bockenh. 03a 062 Bornemann, Olaus: De venditione servorum apud Romanos (II) 1732-03-20 Rotmer 03b 180 Frölundt, Laur. M.: De jurejurando

1716-12-() Martin. (Univ) 04 124 Friis, Laur.: De amazonibus

1708-11-09 Bornheinrich. 05 081 Haven, Chr. Fr. von: De Areopago 1708-12-05 Jersin 05 082 Kierulf, Sthen.: Vates daphnephagos 1710-05-14 Wering. 05 093 Ramus, Chr.: Alchemia biblica 1710-10-29 Wering. 05 081 Hauen, Chr. Fr. van: Civis Romanus

1726-06-() Phenixberg. 06a 146 Leth, Chr. L.: Martinus Lutherus ... 1727-05-12 Wieland. 06b 167 Hee, Sev.: Democritos et Heraclitos ... 1728-06-07 (Reg & Univ) 06c 166 Lemvigh, Alb.: De oraculo Trophonii

1732-10-24 (Reg) 07 194 Borrich., Chr.: De lapide manali 1736-04-30 Wieland. 07 208 Fursman., Goth.: ...explicationem ... judicio privato ...

1732-10-01 Rotmer 08a 178 Feldmann, Janus: Theses miscellaneæ 1733-07-13 Rotmer 08a 176 Hemmer, Lud. de: De jure vett. Græcorum circa pupillos 1733-10-09 Rotmer 08a 176 Hemmer, Lud. de: De pueris puellisqve alimentariis

1741-12-18 Möller 08c 231 Aagaard., Sev.: De veterum Atheniensium scholis... 1746-10-25 Möller 08c 251 Frankenau, Fr. Chr.: Num brutis adscribi potest ratio 1746-12-16 Möller 08c 248 Muncheberg, Fr. C.: De orig. actionis de pauperie (II) 1747-12-21 Möller 08c 248 Muncheberg, Fr. C.: De Henrici IV ... absolutione ... 1748-11-23 Möller 08c 258 Thura, Laur.: De convenientia disciplinæ militaris ...

1736-04-28 Berling 08b 203 Wartberg, Petr.: De utilitate matheseos ... 1737-02-25 Berling 08b 214 Plesner, Chr. C.: Neglectum studiorum esse scelus... (I) 1737-05-25 Berling 08b 208 Fursman, Goth.: Necessitatem et usum legum in republica 1737-12-() Berling 08b 203 Wartberg, Petr.: Circa juramentum (II) 1738-02-03 Berling 08b 214 Plesner, Chr. C.: Neglectum studiorum esse scelus (II) 1738-05-31 Berling 08b 206 Frankenau, Joh. E. de: Vulpinaliorum Romanorum ...[d] 1738-06-17 Berling 08b 207 Löchstör, Henr.: De Nicotiana vera 1739-02-16 Berling 08b 214 Plesner, Chr. C.: Neglectum studiorum ... (III) 1742-12-06 Berling 08b 223 Anchersen, Joh. J.: De quinque delictis 1743-11-29 Berling 08b 223 Anchersen, Joh. J.: De quibusdam creditorum ... 1744-12-16 Berling 08b 237 Sneedorff, Jan. Sch.: De fundamento securitatis 1745-12-22 Berling 08b 248 Muncheberg, Fr. C.: De orig. actionis de pauperie 1758-07-() Sware 08b 286 Dreyer, Chr.: De differentiis ... de curatela

1735-12-13 Höpffner. 09 194 Borrich., Chr.: De utilitate philologiæ in theologia 1737-06-20 Godiche 09 203 Wartberg, Petr.: Circa juramentum (I) 1737-06-22 Höpfner. 09 207 Löchstör, Henr.: De vano metu anni climacterici ... 63'i

1744-12-08 Glasing. 10 233 Wandeler, Petr. Rud.: De malo hypochondriaco 1746-12-() Glasing. 10 244 Bartholin, Joh. Fr.: De genio Socratis 1747-12-14 Glasing. 10 244 Bartholin, Joh. Fr.: De crimine læsæ majestatis 1761-12-18 Möller 10 297 Treschow, Herm.: De sensu S. Scripturæ a Judæis ... 1762-01-() Möller 10 307 Seydlitz, Fr. Aug.: Divisionem generalem officior. 1763-05-21 Möller 10 297 Treschow, Herm.: De sensu S. Scripturæ a Christianis ...

1745-12-() Godiche 11 243 Raun, Petr.: De vita naturæ conveniente ... 1756-05-() Godiche 11 286 Dreyer, Chr.: De differentiis ... de tutela (II) 1757-12-23 Godiche 11 288 Gudme, Sev.: De communi mercaturæ usu 1768-06-() Godiche 11 312 Wöldike, Sev.: De obiectionibus Hieronymi c'a Rufinum

1759-12-17 Godiche 12a 297 Treschow, Herm.: De sensu Scripturæ S. non depravato 1770-06-12 Möller 12b 332 Clausen, Chr. U.: De eo q. ex princ. identitatis

1781-12-24 Sander 13 392 Nyerup, Erasmus: De Lactantio

1771-06-20 Godiche - 330 Kall, Nic. C.: In prophetam Haggæum

[0] Tak til den, mig endnu ukendte, 20.årh.'s hånd, som havde skrevet de fleste af numrene på med blyant.
[a] Som forfatter er angivet respondenten Martin Caspar Wolfburg (nr. 68, alumne fra 1704).
[b] Som forfatter er angivet respondenten P.F. Kragelund (nr. 40, fra dec. '96)
[c] årstallet er ikke anført. S.A. var alumne fra '95 til '98.
[d] årstallet osv. er angivet som "MDCCXXXIIIV h(ora) p(ostmeridiana) s(olita)". "V" hører næppe sammen med det følgende, og Frankenau var alumne fra 1735-40.


Vignetter i Maars Mindeskrift (hhv. s. 25, 21, 17, 36 og 64) ifølge Maar s.9:
1703-12-12 (Reg & Univ)  01b 066 Frisius, som ovenfor
1703-12-05 Jersin     02  065 Kaasböl, H.C.: Diss. ... de modis salutandi
1691-11-14 Bockenhoffer  04  008 Posscholanus, G.: Flora Medicea Hafniaca
1713-12-01 Martin.    05? 096 Aagaardus, Nic.: Thya Illustranda (III)
1770-06-12 Möller     12b 332 Clausen, som ovenfor

F.S.P., Sat Aug 26 23:21:15 CEST 2000