<< Til forsiden

Statutten for "Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983".

Kilde: Københavns Universitets Årbog 1983, s. 125-129.
Typografien er ændret. For eventuelle fejl hæftes ikke; af et antal trykfejl i kilden er nogle rettet, andre ikke.

En ændring til statutten blev vedtaget af Konsistorium den 17. marts 1999. En kopi af teksten bringes tilsidst på denne side.

----------------------------------------------------------------------

Vi Margrethe den Anden
AF GUDS NÅDE DANMARKS DRONNING

Gør vitterligt:
Efter derom til Vort undervisningsministerium indgiven ansøgning
konfirmerer Vi hermed - i alle dens ord og punkter - statut for
"Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983", der vedhæftes i
original tilligemed "Aftale mellem de af Københavns Universitets
Kollegiesamvirke af 1983 omfattede kollegier Regensen, Borch's
Kollegium, Elers Kollegium og Valkendorfs Kollegium om bestyrelsens
dispositioner over Kollegiesamvirkets samlede indtægter (fællesmidler),
jfr. § 7, stk. 1 i statut for "Københavns Universitets Kollegiesamvirke
af 1983".

Givet på Amalienborg, den 21. september 1983
Under Vor Kongelige Hånd og Segl

----------------------------------------------------------------------

STATUT
for
Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983


§ 1.
Kollegiesamvirket består af følgende til Københavns Universitet
knyttede kollegier:
  Regensen, oprettet 1623, Collegium Mediceum (Borchs Kollegium),
fundats af 29. juli 1689, Elers Kollegium, fundats af 29. november
1691, Valkendorfs Kollegium, fundats af 16.juli 1595.


§ 2.
Formålet med Kollegiesamvirket er at bevare kollegierne og herigennem
sikre billige boligfaciliteter for studerende.


§ 3.
Kollegiesamvirkets formuer består af følgende midler:

I: Kapitaler m.v.

a. Kommunitetets kapital, der pr. 31. december 1981 består af:

Kasseobligationer, pålydende .......... 7.479.000,00
Panteobligationer, pålydende .......... 1.009.134,71
Lån til Danske Studiefond .............  631.144,59
Kapital i mellemregning med
Københavns Universitet ................  41.163,51
                    ------------
Ialt .................................. 9.160.442,81

b. Borchs Kollegiums kapital, der pr. 31. december 1981 består af:

Kasseobligationer, pålydende .........   34.600,00
Kapital i mellemregning med
Københavns Universitet ...............   5.056,28
                    -------------
Ialt .................................   39.656,28

c. Elers Kollegiums kapital, der pr. 31. december 1981 består af: 

Gæld til Wulffs legat ................  - 50.000,00


d. Valkendorfs Kollegiums kapital, der pr. 31. december 1981 består af:

Kasseobligationer, pålydende .........   88.100,00
Kapital i mellemregning med
Københavns Universitet ...............    725,06
                    -------------
Ialt .................................   88.825,06

II. Ejendomme med påstående bygninger og de til disse bygninger hørende
inventargenstande og kun5tværker m.v.:

a. Kommunitetets ejendomme: 

  1. Ejendommen matr.nr. 49, Klædebo Kvarter, St. Kannikestræde 2
   (Regensen)
   Ejendomsværdi pr. 1. april 1981  6.500.000,00

  2. Ejendommen matr.nr. 243, Klædebo Kvarter, Nørregade 8-10
   (Kommunitetsbygn.)
   Ejendomsværdi pr. 1. april 1981  4.600.000,00

b. Ejendommen matr.nr. 44, Klædebo Kvarter, St. Kannikestræde 12
  (Borchs Kollegium)
  Ejendomsværdi pr. 1. april 1981 .... 1.100.000,00

c. Ejendommen matr.nr. 32, Klædebo Kvarter, St. Kannikestræde 9
  (Elers Kollegium)
  Ejendomsværdi pr. 1. april 1981 .... 1.000.000,00

d. Ejendommen matr.nr. 144, Nørre kvarter, Sct. Pedersstræde 14
  Valkendorfs Kollegium)
  Ejendomsværdi pr. 1. april 1981 .... 1.600.000,00
                    -------------
                    24.038.924,15

III. Provenuet af lån, der måtte optages i de under II nævnte bygninger

Stk. 2. Forbrug af de i stk. 1 nævnte kapitaler og lån kan alene ske
til dækning af Kollegiesamvirkets drifts- og vedligeholdelsesudgifter.
Forbrug forudsætter i hvert enkelt tilfælde godkendelse af Konsistorium
ved Københavns Universitet samt tilladelse fra
Undervisningsministeriet. Anbringelse af kapitalbeløb, der fremkommer
ved udtrækning af obligationer eller på anden måde, sker efter
godkendelse fra den fælles bestyrelse.


§ 4.
De legatkapitaler, der er henlagt til de enkelte kollegier med
angivelse af, at deres renter skal anvendes til fordel for det enkelte
kollegiums alumner eller til andre bestemte formål ved det enkelte
kollegium, indgår ikke i de i § 3 omhandlede formuer, og de for disse
legater oprettede fundatser berøres ikke af denne statuts bestemmelser.


§ 5.
Kollegiesamvirkets indtægter (fællesmidler) består af:

1. Alumnernes husleje.
  Lejeforhøjelse kan ske med 3 måneders varsel.
2. Andre huslejer, herunder den af Københavns Universitet betalte
  leje af kommunitetsbygningen.
3. Renter og andet sædvanligt afkast af de i § 3 nævnte kapitaler,
  herunder det til forrentning af lånet til Dansk Studiefond fastsatte
  beløb på 40.000 kr.
4. Eventuelle tilskud til Kollegiesamvirket fra staten eller andre.


§ 6.
Bestyrelsen for Kollegiesamvirket består af regensprovsten og 5
regensianere, valgt af og blandt regensalumnerne, og 3 medlemmer fra
hvert af de øvrige kollegier, hvoraf det ene medlem er kollegiets efor,
og de to andre er valgt af og blandt vedkommende kollegiums alumner.
Suppleanter for alumnemedlemmerne vælges af og blandt vedkommende
kollegiums alumner.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv sin formand og træffer sine øvrige
beslutninger efter følgende regler:
a. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end 50 % af dens
  medlemmer og heriblandt mindst én alumne fra hvert kollegium er 
  til stede.
  Hvis bestyrelsen herefter ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til
  nyt møde, der skal afholdes senest 14 dage efter. Beslutninger på
  et sådant møde træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de
  fremmødte medlemmer.
b. Beslutninger, der ikke er behæftet med vetoret træffes ved
  almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
c. Ved beslutninger, der er behæftet med vetoret, jfr. §§ 7, stk. 1 og
  11, kan veto nedlægges af to bestyrelsesmedlemmer fra samme
  kollegium.


§ 7.
Bestyrelsen fastsætter en fælles husleje for alle alumner, der er
studerende, for hvilken de oppebærer bolig med lys, varme og etc. samt
adgang til det pågældende kollegiums fællesfaciliteter. Bestyrelsen kan
fastsætte en højere husleje for kandidater. Bestyrelsen disponerer over
de samlede indtægter (fællesmidler) i overensstemmelse med en samtidig
med denne statut underskrevet aftale. Aftalen kan ændres efter
bestyrelsens beslutning. Sådan beslutning er omfattet af vetoret,
hvilket ligeledes gælder der i aftalen under punkt 1 a. og c. angivne
forhold.
  Stk. 2. Bestyrelsen har i øvrigt den almindelige kompetence i alle
fællesanliggender vedrørende Kollegiesamvirket.
  Stk. 3. Udadtil - navnlig i forhold til tingbogen - kan formanden
og 7 af bestyrelsens øvrige medlemmer forpligte Kollegiesamvirket. Ved
salg eller pantsætning af de i § 3 nævnte ejendomme kræves dog
underskrift af de samlede bestyrelse og godkendelse af Konsistorium ved
Københavns Universitet samt Undervisningsministeriet.


§ 8.
De for de enkelte i § 1 nævnte kollegier gældende regler opretholdes
i det omfang, de ikke strider mod denne statuts bestemmelser.


§ 9.
Konsistorium ved Københavns Universitet har overtilsynet med
Kollegiesamvirket. Beslutninger truffet af bestyrelsen kan af et eller
flere bestyrelsesmedlemmer indenfor en frist af 30 dage fra
beslutningens dato påklages til Konsistorium, der har den endelige
afgørelse. Klager har ikke opsættende virkning. Forhold, der er
omfattet af vetoret, kan ligeledes af et eller flere
bestyrelsesmedlemmer - senest 30 dage efter at veto er nedlagt -
indbringes til Konsistorium til afgørelse.


§ 10.
Kollegiesamvirkets regnskabsår er finansåret. Budgettet for det
følgende år lægges af den fælles bestyrelse og vedtages senest 1 måned
før regnskabsårets begyndelse af bestyrelsen. Et eksemplar af det
vedtagne budget indsendes til Konsistorium til godkendelse. Regnskabet
føres af Københavns Universitet. Det påhviler den fælles bestyrelse at
føre regelmæssig kontrol med indtægter og udgifter i regnskabsårets
løb. Universitetet udarbejder regnskaber, der skal omfatte dels et
driftsregnskab og et kapitalregnskab, dels en status ved regnskabsårets
afslutning. Regnskabet forelægges bestyrelsen, ledsaget af en
fortegnelse over kapitalens værdipapirer. Revision sker på den for
universitetets legaters regnskaber sædvanlige måde. Der sendes et
eksemplar af årsregnskabet til Konsistorium og til hvert af kollegierne
i Kollegiesamvirket.


§ 11.
På forslag af den fælles bestyrelse for Kollegiesamvirket eller af
rektor for Københavns Universitet kan der foretages ændringer i
nærværende statut, på hvilken der vil være at søge kongelig
konfirmation. Ethvert sådant ændringsforslag skal godkendes af
Konsistorium ved Københavns Universitet og af Undervisningsministeriet.
I tilfælde af at forslaget ikke er fremsat af bestyrelsen, skal denne
have adgang til at udtale sig. Bestyrelsens beslutninger vedrørende
ændringer af statutten er behæftet med vetoret.


§ 12.
Denne statut træder i kraft den 1. januar 1984.
  Stk. 2. De for de enkelte i § 1 nævnte kollegier hidtil gældende
fundatser og andre bestemmelser bevarer deres gyldighed, i det omfang
de ikke er i strid med nærværende statut.
  Alumner, der er optaget på kollegierne før ikrafttrædelsesdagen,
bevarer de rettigheder, der er tillagt dem indtil udnævnelsesperiodens
udløb.

København, d. 23. juni 1983
Bestyrelsen for "Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983"

----------------------------------------------------------------------

AFTALE
mellem de af Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983 omfattede
kollegier Regensen, Borch's Kollegium, Elers Kollegium og Valkendorfs
Kollegium om bestyrelsens dispositioner over Kollegiesamvirkets samlede
indtægter (fællesmidler), jfr. § 7, stk. 1 i statut for "Københavns
Universitets Kollegiesamvirke af 1983" af 23. juni 1983, Kgl.
Konfirmeret d. 21. september 1983.

1. Bestyrelsen disponerer over de samlede indtægter (fællesmidler)
efter følgende regler:
a. Bestyrelsen afsætter hvert år det nødvendige beløb til dækning af
  regens-portnerens overenskomstmæssige løn.
b. Bestyrelsen henlægger hvert år et beløb af den samlede indtægt til
  et "Vedligeholdelsesfond". Bestyrelsen fastsætter beløbets størrelse
  og tilser, at Vedligeholdelsesfondets midler placeres forsvarligt.
  Udbetalinger fra fondet sker ikke løbende, men bestyrelsen kan
  beslutte at udbetale midler fra Vedligeholdelsesfondet efter
  ansøgning fra et enkelt kollegium om betaling af (eller støtte til)
  udgifter i forbindelse med større, nødvendige vedligeholdelses- og
  opretningsarbejder på kollegiet. Kun sådanne udgifter kan betales
  af fondet. Beslutninger om udbetaling fra Vedligeholdelsesfondet er
  omfattet af vetoret.
c. Bestyrelsen stiller af de samlede indtægter et fælles
  "Rådighedsbeløb" til disposition for kollegierne. Størrelsen
  besluttes ud fra budgetter, udarbejdet af de enkelte kollegier.
  Rådighedsbeløbet kan benyttes til dækning af udgifter til:
   - vand
   - varme 
   - el
   - gas
   - ejendomsskatter
   - forsikringer
   - renovation
   - vagt
   - rengøring
   - visse betjentydelser
  "Visse betjentydelser" omfatter på Borch's, Elers og Valkendorfs
  Kollegier tjenesteydelser fra fremmede håndværkere. Regensportneren
  udfører på Regensen arbejder af lignende art og herudover evt.
  rengøring. 50 % af portnerens arbejdstid skønnes at medgå hertil.
  Bestyrelsen tilser, at de enkelte kollegiers træk på
  Rådighedsbeløbet er af en størrelsesorden, der sikrer en ensartet
  og forsvarlig standard.
d. Bestyrelsen afsætter af de samlede indtægter et beløb til
  "almindelig vedligeholdelse". Beløbets størrelse besluttes på
  baggrund af budgetter udarbejdet af kollegierne. Det afsatte beløb
  tildeles de enkelte kollegier efter følgende forholdstal:
   Regensen        48 %
   Elers          8 %
   Valkendorf        9 %
   Borch          10 %
   Uforudseelige udgifter 25 %
               -----
   Ialt          100 %
               -----
  Hvert kollegium disponerer selvstændigt over det tildelte
  vedligeholdelsesbeløb, som kun må bruges til afholdelse af
  vedligeholdelsesmæssige udgifter. På Regensen skønnes 50 % af
  Regensportnerens arbejdstid at medgå til mindre
  vedligeholdelsesarbejder. Bestyrelsen tilser, at de enkelte
  kollegier så vidt muligt med de tildelte midler holdes i forsvarlig
  stand. Det er hensigten med de tildelte beløb, at de i løbet af
  regnskabsåret skal bruges til løbende vedligeholdelse. Skulle hele
  beløbet ved regnskabsårets slutning ikke være brugt, kan kollegiet
  dog overføre restbeløbet til næste regnskabsår til brug for
  vedligeholdelsesudgifter. Det til uforudseelige udgifter afsatte
  beløb på 25 % af det samlede beløb fordeles efter bestyrelsens
  beslutning. Bestyrelsen kan beslutte at ændre ovenstående
  fordelingstal. Denne beslutning er behæftet med vetoret.
e. Bestyrelsen afsætter af de samlede indtægter et beløb til
  "yderligere driftsudgifter". Beløbet tildeles de enkelte kollegier
  efter antallet af alumner. Kollegierne disponerer selv over de
  tildelte midler, som kan bruges til driftsudgifter af enhver art.

2. Denne aftale kan ændres efter bestyrelsens beslutning. Sådan
beslutning er underkastet vetoret.

3. Beslutninger træffes og vetoret udøves og kan påklages som angivet
i § 6, stk. 2 og § 9 i Kollegiesamvirkets statut.


København, d. 23. juni 1983
Bestyrelsen for "Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983".


Ændring til statutten, vedtaget 17. marts 1999


========================================================================
[http://www.ku.dk/led/styrelsesforhold/konsistorium/1999/k-3_99ind.html]
========================================================================
Konsistoriums 3. møde i 1999
Sagsnr. 701-011-15/99 

Møde: Ordinært møde i Konsistorium
Tid: Onsdag den 17.marts 1999 kl. 13.00
[...]

TIL DAGSORDENENS PKT. 4

Forslag til ændring i Kollegiesamvirkets statut.

Bilag
Kollegiesamvirkets bestyrelses indstilling, forlig i Højesterets sag nr.
21/1997, statut for Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983 og
notat om forholdet mellem konsistorium og Kollegiesamvirket.

Baggrund
Københavns Kommunitet v/Københavns Universitets Kollegiesamvirke af 1983
og Den Danske Stat v/Forskningsministeriet, Miljø- og Energiministeriet,
samt By- og Boligministeriet har indgået forlig i Højesteret. Som
forudsætning for Kommunitetets rejsning af midler i størrelsesordenen kr.
10 mio. til gennemførsel af nødvendig renovering af Regensen har Staten
tiltrådt, at Kollegiesamvirket gæld i henhold til Østre Landsret dom,
konverteres til et lån, som er rente- og afdragsfrit indtil 1.januar år
2023. Kollegiesamvirket har ifølge § 11 i Statutten hjemmel til at stille
forslag til ændringer i Statutten. Ændringsforslaget skal godkendes af
Konsistorium og af Forskningsministeriet.

Forelægges med henblik på
Godkendelse af ændring i Statut for Københavns Universitets
Kollegiesamvirke af 1983.

Indstilling
Kollegiesamvirket har i forbindelse med forlig aftalt, at forudsætningen
for, at Kollegiesamvirkets gæld konverteres til et rente- og afdragsfrit
lån frem til år 2023, er en forpligtelse til at ændre statutten for
Kollegiesamvirket, således at gældsforpligtelser ud over en samlet ramme
på 2 mio kr. kræver underskrift af den samlede bestyrelse og godkendelse
af Konsistorium ved Københavns Universitet samt Forskningsministeriet.
Kollegiesamvirkets bestyrelse indstiller til Konsistorium, at ændringen i
Statutens § 7 stk. 3 godkendes. I Statutens § 3 og 11 ændres
"Undervisningsministeriet" til Forskningsministeriet, idet
Kollegiesamvirket nu hører under Forskningsministeriet.

========================================================================
[http://www.ku.dk/led/styrelsesforhold/konsistorium/1999/K-3_99ref.html]
------------------------------------------------------------------------
KONSISTORIUM

Referat af konsistoriums 3. møde i 1999, afholdt den 17. marts 1999 kl.
13.00.
[...]
4. Vedtægtsændring i Statutten for Kollegiesamvirket.
Rektor gratulerede med det fine resultat og støttede varmt instillingen.
Et enigt Konsistorium tilsluttede sig herefter det fremlagte forslag til
vedtægtsændringer.
========================================================================

F.S.P. - Sun Oct 1 00:18:08 CEST 2000